Napredne obdelave odpadne biomase z uporabo nanotehnologije kot osnova za pripravo recikliranih materialov

LOKACIJA: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
TERMIN: 14.00 – 15.30 in 15.45 – 17.15
IZVAJALEC: Dr. Olivija Plohl

Vsako leto se v Evropski Uniji kot tudi v Sloveniji srečujemo s problematiko porasta proizvedene količine odpadkov. Mednje sodi tudi biomasa (kot so na primer mulji čistilnih naprav), ki lahko predstavlja obremenitev za okolje, hkrati pa tudi obdelava le-te predstavlja velik problem. V sklopu tega predavanja in delavnice bomo se spoznali z eno izmed potencialnih rešitev omenjene problematike, ki omogoča ponovno uporabo biomase v nove produkte dodane vrednosti. Zaradi onesnaženosti biomase, predvsem s težkimi kovinami, ki v določenih koncentracijah niso niti ekološko niti zdravju spremenljive, predstavlja njihova eliminacija izziv. Rešitev lahko sloni na uporabi napredne nanotehnologije z uporabo oplaščenih magnetnih nanodelcev s postopkom adsorpcije. Magnetni nanodelci so lahko sintetizirani v vodnem mediju ter oplaščeni z uvedbo specifičnih funkcionalnih skupin kot vezavna mesta za kovine. Specifične funkcionalne skupine oplaščenih magnetnih nanodelcev imajo tendenco za vezavo težkih kovin (med slednje sodi tudi deprotonirana oblike primarne amino skupine), zato za oplaščenje teh nanodelcev težimo k uporabi naravno biorazgradljivih amino-polimerov. Spoznali bomo postopek, ki nam omogoča enostavno izločitev kovin iz kontaminirane biomase, hkrati pa omogoča reverzibilnost adsorbenta za ponovno uporabo, veliko učinkovitost ter minorne stroške. Da prenesemo tehnologijo v realni sistem, je najprej potrebna optimizacija na laboratorijskem nivoju. S postopkom adsorpcije modelne težke kovine z uporabo modificiranih magnetnih nanodelcev se bomo tako seznanili na delavnici. Po uspešni pred-obdelavi so lahko specifične biomase podvržene nizkotlačni tehnologiji dehidracije z namenom zmanjšanja količine odvečne vode. Uspešno pred-obdelana in dehidrirana biomasa lahko nato služi kot vhodna surovina za pripravo novih naprednih kompozitnih materialov z veliko dodano vrednostjo, za predelavo npr. mulja za gnojila ter pripravo pelet kot alternativni vir energije.

20. September 2019
LOKACIJA: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Borisa Podrecce TERMIN:  20.9.2019, 17:00 – 18:30 IZVAJALEC: Red. prof. dr. Dejan Dinevski V delavnici bomo najprej definirali »čuječno...
20. Junij 2018
Evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.